Regulamin

I Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Allforeko.pl przez Użytkowników.

2. Regulamin dostępny jest w sposób nieprzerwany na stronie serwisu Allforeko.pl. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość utrwalania treści przez zapisanie lub wydrukowanie Regulaminu.

3. Użytkownik korzystając z serwisu Allforeko, potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną serwisu Allforeko, w związku z tym wykorzystywanie treści w celach komercyjnych jest niedozwolone. Naruszenie może skutkować podjęciem działań prawnych.

 

II Definicje

1. REGULAMIN – dokument określający zasady korzystania oraz funkcjonowania serwisu Allforeko

2. SERWIS/ALLFOREKO – serwis prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego wraz z wszystkimi jego funkcjonalnościami oraz treściami dostępnymi w domenie www.allforeko.pl, którego operatorem jest Allforeko, służący przede wszystkim w celu prezentacji treści umieszczonych przez Użytkowników oraz firmy współpracujące z Serwisem

3. KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Allforeko pod unikalną nazwą użytkownika konto, będące zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allforeko

4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z serwisu Allforeko oraz akceptująca Regulamin, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych oraz jednostka lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązanie we własnym imieniu

5. WPIS – unikalny wpis Użytkownika przygotowany oraz opublikowany zgodnie z warunkami Regulaminu w serwisie Allforeko

6. PROFIL UŻYTKOWNIKA – spersonalizowane konto Użytkownika w serwisie Allforeko, w którym umieszczone są informację o zarejestrowanym Użytkowniku; zakres informacji jest zależny od Użytkownika, informacje ujęte w ramach danego profilu są widoczne dla innych użytkowników serwisu.

7. OPERATOR – operatorem serwisu jest Firma: EkoManiak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klasztornej 62/5, REGON: 366306735, NIP: 6652800103

8. NAGRODA – wybrane produkty lub usługi przyznawane zarejestrowanym Użytkownikom serwisu Allforeko po zebraniu określonej liczby punktów

9. PUNKTY – przyznawane za publikację treści przez Użytkowników w serwisie Allforeko

 

III Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. Serwis Allforeko nie jest stroną transakcyjną oraz nie prowadzi sprzedaży, służy jedynie prezentacji treści umieszczanych przez Użytkowników.

2. Korzystanie z serwisu Allforeko jest możliwe za pośrednictwem urządzeń, które komunikują się z Internetem (komputer, tablet, telefon), poprzez przeglądarkę internetową. Aby móc w pełni korzystać z serwisu niezbędne jest włączenie przez Użytkownika obsługi: cookies, protokołu SSL, Java Script, Flash oraz wyłączenie systemu blokującego wyświetlanie reklam.

3. Treści zamieszczane przez Użytkowników są moderowane przez Operatora przed publikacją w serwisie Allforeko. Użytkownicy w formie komunikatu e-mail otrzymują powiadomienie dotyczące akceptacji Wpisu.

4. Operator serwisu Allforeko ma prawo trwale usunąć bądź zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia warunków Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz ogólnych zasad współżycia społecznego. Użytkownik zostanie poinformowany jakie zasady zostały naruszone w formie wiadomości e-mail.

5. Serwis Allforeko dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były związane z tematyką serwisu jednakże, zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- treści publikowane przez Użytkowników

- za jakość oraz prawdziwość treści publikowanych przez Użytkowników

6. Allforeko umożliwia Użytkownikowi:

- zakładanie Kont

- tworzenie oraz edycję Profilu Użytkownika

- publikowanie treści

- gromadzenie punktów

- odbieranie nagród

7. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu serwisu Allforeko, Użytkownicy będą każdorazowo informowani w formie wiadomości e-mail zawierającej pełną treść Regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania na stronie serwisu Allforeko. Użytkownik, który nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu ma prawo do usunięcia Konta w serwisie Allforeko.

 

IV REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja, korzystanie oraz prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie Allforeko są bezpłatne.

2. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego serwisu Allforeko. Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza przez Użytkownika traktuje się jako:

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji usług serwisu Allforeko

- zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu

- zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych od Operatora serwisu Allforeko

3. Poprawnie przeprowadzony proces rejestracji wymaga od Użytkownika potwierdzenia adresu e-mail, pod którym została dokonana rejestracja w serwisie Allforeko. Po dokonaniu potwierdzenia Użytkownik dokonuje potwierdzenia aktywacji Konta w serwisie Allforeko

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu rejestracji w serwisie Allforeko. W przypadku, gdy Operator stwierdzi, że dane podane przez Użytkownika są fałszywe ma prawo do zablokowania oraz usunięcia Konta z serwisu Allforeko wraz z wszystkimi jego treściami. O zaistniałej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

5. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w serwisie Allforeko, jeżeli ulegną one zmianie.

6. Zabranie się udostępniania Konta osobom trzecim oraz korzystanie z kont innych Użytkowników.

7. W razie stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, przez Użytkownika serwisu Allforeko, Operator ma prawo do trwałego usunięcia Konta Użytkownika wraz z treściami przez niego zamieszczonymi.

8. Użytkownik w dowolnej chwili może poprosić o wyrejestrowanie jego Konta z serwisu Allforeko

 

V PUBLIKACJE UŻYTKOWNIKA/WPISY

1. Poprawnie zarejestrowany Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Allforeko, może publikować treści związane z tematyką serwisu, które są następnie akceptowane przez Operatora serwisu

2. Zabranie się publikowania wpisów:

- zawierających treści wulgarne, pornograficzne, erotyczne

- reklamowych, zawierających dane firmy, adres strony internetowej, e-mail, numer telefonu

- zawierających dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, wykształcenie, przekonania religijne, poglądy polityczne

- nawołujących do przemocy, szerzenia nienawiści rasowej oraz ksenofobii

- naruszających prywatność osób trzecich

- chronionych prawem autorskim bez zgody autora np. zdjęcia

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone w serwisie Allforeko. Akceptując Regulamin oświadcza, że jego treści będą zgodne z tematyką serwisu Allforeko, nie będą naruszały przepisów prawa oraz praw osób trzecich.

4. W przypadku Wpisów Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem oraz tematyką serwisu Allforeko, Operator zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia Wpisu bądź jego edycji w przypadku jeżeli wpis nie posiada zdjęcia dodanego przez Użytkownika; Operator ma prawo do dodania zdjęcia ilustracyjnego zgodnego z tematyką wpisu bez zgody Użytkownika.

5. Akceptując Regulamin serwisu Allforeko, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatną zgodę na korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, przechowywanie, wykorzystywanie do celów marketingowych oraz dystrybucję wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie Allforeko, w szczególności Wpisów publikowanych przez Użytkownika, na czas nieokreślony.

6. Treści umieszczone przez Użytkownika w serwisie Allforeko chronione są prawami autorskimi. Można je drukować, kopiować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych. Operator serwisu Allforeko nie zezwala na publikację treści w celach komercyjnych bez uprzedniego wyrażenie zgody przekazanego w formie pisemnej.

7. Operator serwisu Allforeko nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opublikowania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem.

 

VI OGŁOSZENIA

1. Zamieszczenie Ogłoszenie przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu Allforeko.

2. Dodanie Ogłoszenia następuje po wypełnieniu formularza przez Użytkownika.

3. Aktywacja Ogłoszenia następuje po dokonaniu płatności za Abonament oraz jeśli dotyczy wybranej przez Użytkownika Opcji Promowania.

4. Zamieszczenie i aktywacja ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług na rzecz Użytkownika przez Operatora serwisu Allforeko.

5. Operator serwisu Allforeko zapewnia możliwość edycji treści zamieszczanych przez Użytkownika w serwisie.

6. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta w serwisie. Korzystanie z kilku tymczasowych adresów e-mail do publikacji treści oraz tworzenia kont jest zabronione.

7. Konto można w dowolnym momencie usunąć poprzez przesłanie oświadczenia na adres info@allforeko.pl

8. Użytkownikowi może w dowolnym momencie usunąć swoje Ogłoszenie z serwisu Allforeko z zastrzeżeniem, że Operator serwisu Allforeko nie zwraca opłaty za wykupiony Abonament oraz Opcje Promowania.

9. Użytkownik może dowolnie edytować swoje Ogłoszenie z zachowaniem zasad Regulaminu. 

10. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika skutkuje blokadą lub całkowitym usunięciem konta wraz z zamieszczonymi Ogłoszeniami o czym Operator serwisu Allforeko poinformuje Użytkownika drogą mailową.

11. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika podlegają moderacji przez Administratora serwisu Allforeko. Moderacje może dotyczyć wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz dodawanych treści.

12. Operator serwisu Allforeko nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.

13. Użytkownik serwisu Allforeko ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.

14. Operator serwisu Allforeko nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ofertą prezentowaną w postaci Ogłoszenia przez Użytkownika.

15. Operator serwisu Allforeko nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników względem drugiej strony transakcji. W szczególności realizacji obowiązków Użytkownika dotyczących rękojmi oraz reklamacji, które dotyczą usług lub przedmiotu Ogłoszenia zamieszczonego w serwisie Allforeko przez Użytkownika.

16. W przypadku wykrycia Ogłoszenia, które nie spełnia wymogów Regulaminu serwisu Allforeko, należy ten fakt zgłosić na adres: info@allforeko.pl

17. Ogłoszenia dodane w serwisie Allforeko podlegają rotacji automatycznej, która odbywa się codziennie. Ogłoszenia są rotowane w okresach 30 dniowych

18. Użytkownik ma możliwość wykupienia następujących Opcji Promowania:

- wyróżnienie – odpłatna dodatkowa Opcja Promowania Ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika. Po aktywacji, która następuje po dokonaniu płatności Ogłoszenia automatycznie przenoszone jest do listy Ogłoszeń promowanych, która umieszona jest na początku listy wyszukiwania, co pozwala zwiększyć zasięg Ogłoszenia.

- podświetlenie – odpłatna dodatkowa Opcja Promowania Ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika. Po aktywacji, która następuje po dokonaniu płatności, Ogłoszenia  automatycznie zostanie podświetlone na szary kolor, dzięki temu jest bardziej widoczne na liście wyszukiwania co pozwala zwiększyć zainteresowanie Ogłoszeniem.

19. Aktualny cennik ogłoszeń oraz reklam w serwisie Allforeko znajduje się pod adresem: http://allforeko.pl/cennik-reklam/

 

VII NAGRODY

1. Poprawnie zarejestrowani Użytkownicy w ramach korzystanie z serwisu Allforeko, mogą publikować Wpisy, za które otrzymują punkty. Zebrane punkty mogą następnie wymienić na nagrody przygotowane przez Operatora serwisu Allforeko.

2. Operator przyznaje jednorazowo 100 punktów za Wpis dodany przez Użytkownika, który został zaakceptowany przez Operatora i opublikowany w serwisie.

3. Punkty przyznawane są na okres 6 miesięcy. Niewykorzystane punkty są automatycznie kasowane przez Operatora serwisu Allforeko.

4. Nagrody oferowane przez Operatora serwisu Allforeko są dostępne w określonych ilościach. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany Nagród oferowanych w serwisie Allforeko, w szczególności, gdy zasoby danej Nagrody zostaną wyczerpane.

5. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika z serwisu Allforeko, punkty są automatycznie kasowane i nie przysługuje wymiana ich na nagrodę.

6. Jeżeli Użytkownik w ciągu miesiąca od publikacji usunie Wpis, za który otrzymał punkty, automatycznie traci przyznane punkty i nie może ich wymienić na Nagrodę.

7. Aby otrzymać daną Nagrodę Użytkownik musi zgromadzić wymaganą liczbę punktów, która jest każdorazowo określona przez Operatora serwisu Allforeko. Informacja o wymaganej liczbie punktów znajduje się w opisie każdej Nagrody.

8. W celu odbioru Nagrody, Użytkownik zostanie poproszony przez system o poprawne wpisanie danych wymaganych do wysyłki Nagrody.

8. Nie ma możliwości odbioru osobistego Nagrody przez Użytkownika.

9. Operator serwisu Allforeko zobowiązany jest do wysyłki Nagrody w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienie przez Użytkownika.

10. Operator serwisu Allforeko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas przesyłki Nagród wybranych przez Użytkownika w serwisie Allforeko.

 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz 926 z późn. Zm) jest Operator serwisu Allforeko - EkoManiak ul. Klasztorna 62/5, 52-234 Wrocław

2. Rejestrując się w serwisie Allforeko, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z poprawnym funkcjonowaniem serwisu Allforeko, a także innych celach dopuszczonych przez przepisy. Operator informuje, że baza danych osobowych Użytkowników serwisu Allforeko została zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. Operator serwisu Allforeko, daje Użytkownikom możliwość przeglądania serwisu bez konieczności rejestracji oraz ujawniania swoich danych osobowych.

4. Podczas rejestracji Użytkownik zostaje poproszony o podanie:

- Nazwy Użytkownika/Loginu

- adresu e-mail

5. Operator serwisu Allforeko, przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za pomocą odpowiednich zabezpieczeń programistycznych oraz technicznych sprzętu, na którym przechowywane są dane.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Operator serwisu Allforeko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych umożliwia Użytkownikowi wgląd do treści własnych danych osobowych oraz możliwość ich edytowania.

8. Dobrowolny charakter podawania swoich danych osobowych przez Użytkownika serwisu Allforeko, pozwala Użytkownikowi w dowolnym momencie zwrócić się do Operatora z prośbą o usunięcie danych osobowych. Operator zastrzega sobie prawo do nie usuwania danych, jeżeli Użytkownik naruszył przepisy Regulaminu do momentu wyjaśnienia okoliczności oraz odpowiedzialności.

9. Numery IP zbierane podczas połączeń internetowych służą do analizowania danych statystycznych związanych w szczególności z regionem oraz w celach związanych z administracją serwisu Allforeko.

10. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z usługi newslettera, która jest dostępna na stronach serwisu Allforeko, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza subskrypcji, wyrażając w ten sposób zgodę na przesyłanie treści handlowych oraz marketingowych. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z usługi pisząc o takiej chęci na specjalny adres e-mail podany w treści każdego maila. Operator po otrzymaniu maila od Użytkownika zobowiązany jest do usunięcia jego adresu e-mail ze zbioru danych osobowych.

11. Użytkownik serwisu Allforeko, poprzez rejestrację w serwisie oraz podanie swoich danych osobowych zgadza się na ich zbieranie oraz przetwarzanie zgodnie z Regulaminem oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Allforeko.

 

IX REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

2. Reklamacje proszę zgłaszać na adres mailowy: info@allforeko.pl lub w formie listu poleconego na adres: Allforeko, ul. Klasztorna 62/5, 52-234 Wrocław

 

X WARUNKI TECHNICZNE

1. Operator serwisu Allforeko, zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu celem wprowadzenia zmian służących poprawie jego funkcjonowania.

2. Podczas połączenia wykorzystywane są pliki „cookies” pozwalające Operatorowi serwisu Allforeko, na dopasowanie treści oraz zapisywanie indywidulanych ustawień. Informacje są anonimowe i nie służą w celu identyfikacji konkretnego Użytkownika. Istnieje możliwość zablokowanie plików „cookies” w przeglądarce przez wybranie odpowiednich ustawień. Zablokowanie „cookies” może spowodować błędy w funkcjonowaniu serwisu Allforeko, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 

XI PODSUMOWANIE

1. W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-05-2018.

Bądź z nami na bieżąco!

Chcesz jako pierwszy dowiadywać się o nowościach i promocjach na Allforeko.pl? 

 

*możesz zrezygnować w dowolnej chwili

Serwis Allforeko wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie witryny oznacza zgodę Użytkownika na ich wykorzystywanie oraz zapisywanie. Szczegółowe informacje w zakładce: Polityka cookies